Fatih Sultan Mehmet Vakıf üniversitesi, Psikoloji Anabilim Dalı, üniversitemizin kuruluş amaçları ve eğitim ilkeleri doğrultusunda, evrensel nitelikte bir eğitim modeli sunmayı vizyon edinmiştir. Psikoloji Anabilim Dalı altında bulunan tüm programlarda, bilimsel ve mesleki etiği önceleyen, kendi bilim dallarında üretken ve öncü, uzman ve akademisyenler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu vizyon ve misyon doğrultusunda, dış paydaşlarla birlikte, tezli ve tezsiz iki yüksek lisans ve bir doktora programı olmak üzere, toplamda üç program dahilinde klinik psikoloji eğitimi verilmektedir.

Klinik psikoloji tezli ve tezsiz yüksek lisans programları kapsamında, öğrencilerin almış oldukları temel mesleki eğitimlerini, psikopatoloji ve psikoterapi bilgilerini üst seviyede geliştirmek, kişileri uzmanlaşmak istedikleri psikoterapi ekollerine hazırlamak, bilimsel ve mesleki etikten ayrılmayan uzman birer pratisyen ve araştırmacı olmalarını sağlamak hedeflenmektedir. Klinik psikoloji yüksek lisans programlarımızı benzeri programlardan ayıran en önemli özellik ise klinik ve araştırma pratiği konusunda, her iki alanda da derinlikli ve dengeli bir eğitim modeline sahip olmasıdır. 

Klinik psikoloji doktora programı kapsamında, öğrencilerin klinik pratiğe ilişkin uzmanlıklarının yanı sıra, araştırma alanını da kapsayacak şekilde, alanın güncel kuramları, modelleri ve pratikleri ile en üst seviyede geliştirmek, alanlarında öncü birer akademisyen olmalarını sağlamak hedeflenmektedir.