COURSE CONTENTS / DERS İÇERİKLERİ       

COMPULSORY COURSES / ZORUNLU DERSLER

Strategic Management / Stratejik Yönetim

Bu ders, stratejik seçenek alternatiflerinin değerlendirilmesi ve stratejik yönetim konusuna bütünsel bir bakış geliştirilmesi amacıyla, örgütlerde yöneticilerin stratejik karar verme sürecini etkileyen çeşitli faktörleri uluslararası bir perspektif ile incelemektedir. Ders süresince öğrencilerin stratejik yönetimle ilgili önemli konuları anlama yeteneğini geliştirmek amacıyla çeşitli oyunlar uygulanacak ve örnek olaylar tartışılacaktır.

Term Project / Dönem Projesi

Derste öğrenci, akademik danışman ile birlikte önceden seçilen bir konuda proje önerisi hazırlar ve önerilen projenin araştırma & geliştirmesini yapar. Dersin sonunda ortaya çıkan sonuçlara dair bir dönem raporu sunar.

ELECTIVE COURSES / SEÇMELİ DERSLER

Research Methods in Management / İşletmede Araştırma Yöntemleri

Bilim ve bilimsel araştırma süreci ile ilgili temel kavramlar tanıtılmakta. İşletmelerin gündelik hayattaki işleyişi ile ilgili olarak çeşitli işletme işlevlerinde yaşanabilecek sorunları tanımlayabilme ve bunu bir araştırma problemi olarak ifade edebilme, İşletme sorunlarını anlamak ve çözüm üretmek üzere bir araştırmayı amaç ve yöntemler açısından tasarlayabilme, Yürütülen bir araştırmada elde edilecek verileri temel analiz yöntemleriyle analiz edebilme, becerileri kazandırılır.

Financial Statements Analysis / Finansal Tablolar Analizi

Bu dersin amacı, bir işletmenin temel ekonomisini değerlendirebilmek için öğrencinin finansal tablo bilgisi ve analiz becerisini geliştirmektir. Öğrenciler, iş stratejisi analizi, endüstri analizi, finansal tablo analizi gibi temel değerleme tekniklerini kullanarak nasıl analiz edildiği ve bu analizlerin nasıl yorumlandığı üzerinde durulacaktır. Halka açık şirketlerin finansal mali tabloları örnek olaylar olarak ele alınacaktır.

Business Analytics / İş Analitiği

Bu ders iş analitiği için gerekli yöntem ve araçlara odaklanır. Yaygın bir istatistik platformunun (R) veri yönetimi gibi temel işler için kullanımını kapsar. Veri görselleştirme ve özetleme yöntemlerinden başlayan ders temel öngörü yöntemlerinden daha karmaşık yöntemlere ilerler. Öğrenciler iş problemlerini analiz problemlerine dönüştürmek ve bunların çözümünü aramak konusunda hem kuramsal bilgi hem de uygulamalı beceriler edinirler. Bu yöntemler bilinen problemler kadar yeni ve az bilinen problemlere de uygulanabilmesi amacıyla çevik problem çözme sistematiğine oturtularak uygulanırlar.

Management and Organization / Yönetim ve Organizasyon

Bu dersin amacı organizasyonlar ve yönetim işlevi hakkında bütüncül ve sistematik yaklaşım ve bilgi birikimi kazandırarak, organizasyonların başarısında yönetim ve yöneticilerin etkisini ortaya koymaktır. Derste yönetim, liderlik, yöneticilik ve organizasyonlar ile işlevleri hakkında güncel kavram, kuram ve uygulamalar aktarılmaktadır. Yöneticinin karar verme, planlama, organize etme, yürütme ve denetleme rolleri üzerinde detaylı olarak durulmaktadır. Derste organizasyonlarda yönetimin yapısal ve davranışsal yönü birlikte ele alınmaktadır. Güncel yönetim ve organizasyon yaklaşım ve tekniklerinin aktarılması ile ders sona ermektedir.

Investment Analysis and Portfolio Management / Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

Bu dersin amacı, yatırım kararlarının kapsamlı şekilde anlaşılmasını sağlamaktır. Öğrenciler sabit gelirli yatırımlar, hisse senedi yatırımları, yatırım fonları ve diğer yatırım araçları, türev menkul kıymetler, para piyasası ve sermaye piyasası araçları gibi menkul kıymetler konularında bilgilendirilecektir. Öğrenciler piyasaların işleyişini öğrenecek ve portföy yönetimi hakkında pratik yapma fırsatı bulacaklardır.

International Financial Management / Uluslararası Finansal Yönetim

Bu ders, öğrencilere küresel finans piyasaları ve çokuluslu şirketlerin faaliyetleri hakkında bilgi vermektir. İşlenecek konular arasında, döviz piyasaları, uluslararası finansal piyasalar, uluslararası bankacılık, döviz türev piyasaları, para piyasaları, risk yönetimi ve global pazardaki yatırım kararları yer almaktadır.

Business Analysis and Practices / İş Analizi Uygulamaları

Tanımlayıcı analitik ve öngörücü analitik derslerinde anlatılan konular, CRISP–DM yaklaşımının uygulamaya konmasıyla veri depolama kavramlarıyla birleştirilir. “Uçtan uca” şeklinde bir yaklaşım izleyen bu ders, problemin tanımlanmasıyla başlar ve veri erişimi, veri ön işlemesi, makine öğrenimi ve veri madenciliğiyle devam eder.

Marketing Management /  Pazarlama Yönetimi

Dersin amacı pazarlama alanında karar vermek için gerekli temel kavram ve teorileri öğretmektir. Bu derste kaynak tahsisi, pazar giriş/çıkış kararları, pazarlama karması (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma) stratejileri, pazarlamanın çevresel koşulları, rekabet analizi konuları kapsamlı bir şekilde ele alınır.

Marketing Analytics / Pazarlama Analitiği

Bu derste pazarlama bağlamındaki analizlerde kullanılan yöntemler öğretilir/bu yöntemlerden faydalanılır. Derste uygulamalı bir yaklaşım izlenmekte olup veriye dayalı pazarlama kararları ele alınmaktadır. Ders kapsamında segmentasyon, ürün fiyatlandırma, doğrudan pazarlama, hedef belirleme ve konumlandırma gibi konular işlenir.

Organizational Behaviour / Örgütsel Davranış

Bu dersin amacı, örgütlerde insan davranışını ve bu davranışları etkileyen faktörleri anlamak, açıklamak ve yönetmek için gerekli güncel ve seçilmiş konular hakkında bilgi vermek ve bir perspektif kazandırmaktır. Derste kişilik, iletişim, liderlik, motivasyon, çatışma gibi temel örgütsel davranış konuları üzerinde kısaca durulduktan sonra güncel örgütsel davranış konuları ele alınmaktadır. Seçilmiş konular kapsamında, iş tatmini, örgütsel bağlılık, işten ayrılma, örgütsel vatandaşlık, mobbing gibi konular üzerinde durulmaktadır. , Konular, iş ortamında birey ve grup davranışını anlamaya ve analiz etmeye yönelik iş dünyasından örnek olay incelemeleri ile pekiştirilmektedir.

Human Resources Management / İnsan Kaynakları Yönetimi

Bu dersin amacı, İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) modelleri ve fonksiyonları hakkında bilgi vermek ve bir perspektif kazandırmaktır. Derste ele alınan konular arasında; İKY’nin tarihsel gelişimi, önemi ve örgütteki yeri; iş analizi, kadrolama, seçme ve yerleştirme, İnsan kaynağını geliştirme, performans değerleme ve geliştirme, kariyer geliştirme, ücret yönetimi gibi temel İK işlevleri yer almaktadır. Derste, temel İK işlevlerinin yanında, stratejik İK, yetkinlik bazlı İK, karşılaştırmalı ve uluslararası İK, yetenek yönetimi ve yedekleme gibi güncel İKY konuları üzerinde de durulmaktadır. Konular, Türkiye bağlamını dikkate alarak ve uygulama örnekleriyle pekiştirilmektedir.

International Business / Uluslararası İşletmecilik

Bu dersin amacı uluslararası işletmecilik hakkında kapsamlı bir bakış kazandırmaktır. Bu ders kapsamında, uluslararası işletmeciliğin gelişimi; bu alandaki kritik teorileri; uluslararası genişlemenin rasyonelliği; yabancı pazara giriş stratejisi seçimi ve ev sahibi ülkelerin ekonomileri üzerindeki etkileri ele alınmaktadır. Uluslararası işletmecilik hakkında vaka analizleri ile teori ve gerçek iş dünyası ilişkilendirilmektedir. 

Business Communication / İş İletişimi

Bu dersin amacı, iş dünyasında gerekli yazılı, sözlü ve sözsüz iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve etkin kullanımı için gerekli bilgi, beceri ve teknikleri kazandırmaktır. Derste iletişim sürecini etkileyen sosyal ve kültürel faktörler, zaman ve kullanımı, kişisel mesafe, duyarlılık, farkındalık, algılama ve uyum; kurumsal iletişim, iş yazışmaları, sunum becerileri, kültürler arası iletişim gibi konular üzerinde durulmaktadır.

Corporate Governance / Kurumsal Yönetişim

İktisadi meşrutiyet kavramı çerçevesinde, iş yapmak gayesiyle oluşturulmuş müesseselerin konumu dinamik küresel iktisat-siyaset sistemi ve sistematiği ışığında masaya yatırılacaktır. Bugüne değin süregelen tarihi perspektif gözden geçirilecek, konunun Türkiye bağlamında hangi evrede olduğu, yakın dönem gelişme perspektifinin ne yönde tekamül edebileceği ve yerleşecek yönetişim kültürünün Türk iktisat ve siyasi hayatında ne şekilde belirleyici bir rol oynayabileceği irdelenecektir.

Consumer Behavior / Tüketici Davranışı

Pazarlama biliminin temel alanlarından olan “tüketici davranışı”, aynı zamanda ekonomi, psikoloji ve sosyoloji bilimlerini de ilgilendiren bir konudur. Tüketici davranışı, hangi ürün ve hizmetin, ne zaman, kimden, nasıl ve hangi koşullarda satın alınacağına ilişkin kişilerin kararlarına ait süreçtir. Bu dersin amacı bireylerin tüketim ile ilgili davranışlarını irdelemek ve bu davranışları etkilemeye yönelik pazarlama stratejilerini değerlendirmektir.

Contemporary Business Environment / İş Dünyası

Bu dersin amacı, öğrencileri belirli sektörlerde iş dünyasının önde gelen firmalarında yönetim kadrolarında bulunan kişiler ile bir araya getirmek, davet edilen yöneticilerin bilgi ve tecrübelerini yeni yönetici adayların ile paylaşmalarını sağlamaktır. Bu ders ile öğrencilerin pratik bilgiyi bizzat sahada olan yöneticilerden edinmeleri, iş dünyasında karşılaşabilecekleri zorlukları, sahip olmaları gereken özellikleri, bu alanın gereksinimlerini öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Behavioral Finance / Davranışsal Finans

Bu dersin amacı yeni bir alan olarak gelişen davranışsal finansın temel kavram ve kuramlarını aktarmaktır. Derste, finans alanındaki olguların geleneksel finans teorileri yerine bireylerin davranış biçimlerine dayalı açıklamaları içeren davranışsal finansla nasıl açıklanabileceği üzerinde durulmaktadır.

Managerial Statistics /  İşletme İstatistiği

Bu derste işletmelerde karar verme sürecinde destek amaçlı kullanılan ve bir uygulamalı matematik alanı olan istatistik konusunda öğrencilerin temel bilgileri ve yöntemleri öğrenmesi ve uygulayabilmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında temel istatistik kavramları, dağılım tipleri ve özellikleri, dağılım parametreleri, iki değişken arasında ilişki, korelasyon ve regresyon analizi ve çapraz tablo analizi konuları işlenecektir.

Operations Management / Operasyon Yönetimi

Bir ürün üretmek ya da servis vermek için gerekli tüm faaliyet ve süreçlerin entegre bir şekilde planlanması ve yönetilmesi operasyon yönetiminin temel amacıdır. Günümüzün hayli rekabetçi küresel iş ortamında yöneticiler operasyonlarla ilgili problemleri çözmek için çok çeşitli araçlar, modeller ve metotlardan faydalanırlar. Bu derste iş süreçlerinin analizinden başlayarak, bu süreçlerin tedarik zincirlerini oluşturacak şekilde entegre edilmeleri ve nasıl verimli bir şekilde yönetilerek maddelerin, bilginin ve kaynakların bir organizasyonda ve organizasyonlar arasında aktarılabileceği kapsamlı bir şekilde ele alınır.

Directed Readings in Management I / İşletmede Rehberli Okumalar I

Bu derste makale incelemesinde temel noktaların öğrenciye kazandırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda literatür taraması yöntemleri, teori ve araştırma bölümlerinin oluşturulması; yönetim teorilerinin incelenmesi; pazarlama teorilerinin incelenmesi; bütünleşik pazarlama iletişimi, marka yönetim, hizmet pazarlaması, liderlik ve gelişme, perakendecilik, reklam yönetimi, tüketici davranışı, örgütsel davranış, iş etiği, stratejik yönetim, girişimcilik konularında makaleler incelenmesi gibi aktiviteler gerçekleştirilecektir.

Directed Readings in Management II / İşletmede Rehberli Okumalar II

Bu derste makale incelemesinde temel noktaların öğrenciye kazandırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda literatür taraması yöntemleri, teori ve araştırma bölümlerinin oluşturulması; yönetim teorilerinin incelenmesi; pazarlama teorilerinin incelenmesi; bütünleşik pazarlama iletişimi, marka yönetim, hizmet pazarlaması, liderlik ve gelişme, perakendecilik, reklam yönetimi, tüketici davranışı, örgütsel davranış, iş etiği, stratejik yönetim, girişimcilik konularında makaleler incelenmesi gibi aktiviteler gerçekleştirilecektir.

Data Science for Managers / İşletmeciler için Veri Bilimi

Bu dersin amacı öğrencilere hızla gelişen veri bilimi alanında temel kavramları ve teknikleri öğretmek, gerçek hayat veri bilimi projeleri için gerekli güncel araçlar hakkında kendilerini bilgilendirmek ve bu araçları kullanarak proje yapabilme ve farklı disiplinlerdeki veri bilimi projelerinin hibrit ekiplerle nasıl çözülebileceğine dair bir fikir edinebilmelerini sağlamaktır. Ders kapsamında öğrencilere veri bilimi temel kavramları, temel istatistik yöntemler, keşif amaçlı veri analizi, veri bilimi alanında kullanılan makine öğrenmesi yöntemleri, makine öğrenmesi algoritmaları ile modelleme yapmak, model değerlendirme yöntemleri, görselleştirme yöntemleri, büyük veri saklama ve işleme çerçeveleri gibi konular aktarılacaktır.

Business Economics / İşletme İktisadı

Bu derste firmaların karar alma sürecinde karşılaştıkları sorunların çözümünde kullandıkları temel iktisadi ve matematiksel tekniklerin ve ilkelerin öğrenciye kazandırılması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında optimizasyon teknikleri, talep analizi, esneklikler, talep fonksiyonlarının tahmin edilmesi, üretim ve maliyetler, tam rekabet ve eksik rekabet piyasaları, eksik rekabet piyasalarında rekabetçi strateji, risk ve riske yönelik tercihler, yatırım kararları ve proje değerlendirme konuları işlenecektir.